รายการคำขอรอชำระเงิน 0 คำขอ


กรุณาตรวจสอบรายการคำขอให้ถูกต้องก่อนกดบันทึก
ตัวเลือก รายการคำขอ รูป ชื่อคนต่างด้าว
เลขประจำตัวคนต่างด้าว
จำนวนเงิน
เลือกรายการคำขอครบแล้ว

รายการชำระเงิน 0 รายการ


= ใบแจ้งชำระเงิน , = ใบเสร็จรับเงิน , = ลบใบแจ้งชำระเงิน
PaymentID จำนวนคน จำนวนเงิน สถานะ ดำเนินการ
ไม่พบรายการชำระเงิน