ระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ
1. คลิปวิดีโอคู่มือการยื่น "ต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
(4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มี Passport และ Visa"
คลิกเพื่อดูวีดีโอ

2. คลิปแนะนำ ขั้นตอนการสร้างใบชำระเงินแบบกลุ่ม
บนระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ)
ทางอิเล็กทรอนิกส์
คลิกเพื่อดูวีดีโอ

3. สรุปขั้นตอนการดำเนินงาน สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

4. คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับใบอนุญาตทำงานทุกมติ
ที่หมดอายุวันที่ 13 ก.พ. 66
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

5. ขั้นตอนและแบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
กรณีชำระเงินเกิน
- เอกสารที่ยื่นเพิ่มเดิม หนังสือมอบอำนาจของคนต่างด้าว
คลิกที่นี่

6. การดำเนินการ กรณีชำระเงินค่าธรรมเนียมขาด
คลิกที่นี่

7. แจ้งปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ
Line: Service Workpermit คลิกที่นี่
หรือ @299avjex