ค้นหารายการคำขอ

รายการคำขอ : 0 รายการ

ลำดับ เลขที่คำขอ
วันที่ยื่น
ชื่อนายจ้าง
เลขประจำตัว
ชื่อคนต่างด้าว
เลขประจำตัวคนต่างด้าว
สถานะ ใบรับคำขอ
1
ยื่น VISA และ
PASSPORT
2
ใบรับชำระ/
ใบเสร็จ
3
ใบอนุญาต
ทำงาน
4
ไม่พบข้อมูล
ใบรับคำขอ : = ไม่พบไฟล์ , = รอพิจารณา , = ตรวจแล้ว , = ย้อนสถานะเพื่อแก้ไข
ใบรับชำระ/ใบเสร็จ : = ดูไฟล์เอกสาร , = ชำระไม่ครบ , = ชำระครบถ้วน
ใบอนุญาตทำงาน : = ไม่พบไฟล์ , = ดูไฟล์เอกสาร